توری حصاری

توری حصاری یا فنس نوعی توری فلزی پر کاربرد و پر فروش است که انواع متفاوتی دارد و قیمت آن براساس نوع آن تعیین می شود. برای مثال قیمت توری حصاری گالوانیزه pvc از انواع دیگر بیشتر است و خرید توری حصاری گالوانیزه توجیه پذیر تر است.
محصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعقیمت
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm 2.0 mm 0.945 kg 19,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.15.5 cm 2.1 mm1.050 kg 21,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm 2.2 mm 1.144 kg 23,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm 2.4 mm 1.360 kg 27,600
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.55.5 cm 2.5 mm 1.500 kg 30,000
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm 2.8 mm 1.850 kg 37,200
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 35.5 cm 3.0 mm 2.130 kg 42,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm 2.0 mm 0.912 kg 18,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.15.7 cm 2.1 mm1.000 kg 20,300
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm 2.2 mm1.100 kg 22,200
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm 2.4 mm 1.300 kg 26,200
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.55.7 cm 2.5 mm 1.430 kg 28,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm 2.8 mm 1.800 kg 35,300
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm 3.0 mm 2.000 kg 40,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm 2.0 mm 0.800 kg 16,600
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.16.5 cm 2.1 mm 0.890 kg 18,200
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.2 6.5 cm 2.2 mm 0.950 kg 19,900
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.4 6.5 cm 2.4 mm 1.150 kg 23,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.5 6.5 cm 2.5 mm 1.250 kg 25,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.8 6.5 cm 2.8 mm 1.570 kg 31,600
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.0 6.5 cm 3.0 mm 1.800 kg 36,100
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.0 6.7 cm 2.0 mm 0.780 kg 16,000
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.1 6.7 cm 2.1 mm 0.860 kg 17,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.2 6.7 cm 2.2 mm 0.940 kg 19,100
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.4 6.7 cm 2.4 mm 1.117 kg 22,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.5 6.7 cm 2.5 mm 1.215 kg 24,300
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.8 6.7 cm 2.8 mm 1.550 kg 30,300
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.0 6.7 cm 3.0 mm 1.750 kg 34,600
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.0 7.5 cm 2.0 mm 0.700 kg 14,600
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.1 7.5 cm 2.1 mm 0.770 kg 16,000
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.2 7.5 cm 2.2 mm 0.835 kg 17,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.4 7.5 cm 2.4 mm 0.998 kg 20,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.5 7.5 cm 2.5 mm 1.090 kg 22,200
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.8 7.5 cm 2.8 mm 1.360 kg 27,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.0 7.5 cm 3.0 mm 1.560 kg 31,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.0 7.7 cm 2.0 mm 0.666 kg 14,000
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.1 7.7 cm 2.1 mm 0.750 kg 15,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.2 7.7 cm 2.2 mm 0.820 kg 16,800
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.4 7.7 cm 2.4 mm 0.980 kg 19,800
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.5 7.7 cm 2.5 mm 1.060 kg 21,400
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.8 7.7 cm 2.8 mm 1.320 kg 26,500
واحد فروش: متر مربع
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.0 7.7 cm 3.0 mm 1.550 kg 30,300
واحد فروش: متر مربع