توری سرندی

توری سرندی به طور عمده در صنایع به منظور سرند کردن مورد استفاده قرار می گیرد که با مفتول هایی با ضخامت های مختلف و سایز چشمه های متفاوت تولید می شود. قیمت توری سرندی بر این اساس تعیین میشود که توجه به آن برای خرید توری سرندی الزامی است.
ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضقیمت
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-10 1 mm 1×1 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 1.5×1.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
3توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 2×2 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 2.5×2.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
5توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 3×3 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 3.5×3.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
7توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 4×4 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 4.5×4.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
9توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 5×5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-10 1 mm 5.5×5.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
11توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 1×1 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 1.5×1.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
13توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 2×2 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 2.5×2.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
15توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 3×3 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 3.5×3.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
17توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 4×4 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 4.5×4.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
19توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 5×5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-10 1.5 mm 5.5×5.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
21توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 1×1 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 1.5×1.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
23توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 2×2 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 2.5×2.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
25توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 3×3 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 3.5×3.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
27توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 4×4 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 4.5×4.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
29توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 5×5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
30توری سرندی رولی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 6×6 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
31توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-10 2 mm 5.5×5.5 cm 10-20 m 1-2.5 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
32توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.50 3.0 mm 3×3 cm 1.50 m 1 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
33توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 2 3.0 mm 3×3 cm 2 m 1 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
34توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.50 3.0 mm 5×5 cm 1.50 m 1 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
35توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 2 3.0 mm 5×5 cm 2 m 1 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ
36توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 2 3.5 mm 18×18 cm 2 m 1 m تماس بگیرید
واحد فروش: برگ