سیم آرماتوربندی

مفتول سیاه در انواع متفاوت تولید می شود که مفتول سیاه 1.5 میلی متر نرم سیم آرماتوربندی و ضخامت 2.5 میلی متر را سیم قالب بندی یا نجاری می گویند. قیمت سیم آرماتوربندی بنابر قطر سیم متفاوت است و برای خرید مفتول سیاه باید به کاربرد آن توجه کرد.

ردیفمحصولضخامت مفتولوزننوع مفتولقیمت
1سیم آرماتوربندی 1.5 نرم 1.5 mm 14_17 kg مفتول سیاه 16,800
واحد فروش: کیلوگرم
2سیم آرماتور بندی 2.5 نرم 2.5 mm 14_17 kg مفتول سیاه 16,800
واحد فروش: کیلوگرم
3سیم آرماتور بندی 3 نرم 3.0 mm 14_17 kg مفتول سیاه 16,800
واحد فروش: کیلوگرم
4سیم آرماتور بندی 4 نرم 4.0 mm 14_17 kg مفتول سیاه 16,800
واحد فروش: کیلوگرم
5سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم 1.5 mm 15 kg مفتول سیاه 17,500
واحد فروش: کیلوگرم
6سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم 2.5 mm 15 kg مفتول سیاه 17,500
واحد فروش: کیلوگرم
7سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم 3.0 mm 50 kg مفتول سیاه 17,500
واحد فروش: کیلوگرم
8سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم 4.0 mm 50 kg مفتول سیاه 17,500
واحد فروش: کیلوگرم