توری فرنگی

توری فرنگی دارای چشمه های شش ضلعی است که از مفتول گالوانیزه ساخته شده است که به صورت رول به فروش می رسد. برای خرید توری فرنگی به عرض رول و قیمت توری فرنگی باید توجه کرد .

ردیفمحصولضخامت مفتولطولوزنعرضچشمهقیمت
1توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.85 0.85 mm 20 m 7 kg 120 cm 4 cm 190,000
واحد فروش: رول
2توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.85 0.85 mm 20 m 9 kg 150 cm 4 cm 220,000
واحد فروش: رول
3توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.85 0.85 mm 20 m 11 kg 180 cm 4 cm 250,000
واحد فروش: رول