توری گابیون

توری گابیون که به آن توری سنگی نیز گفته می شود ، از مفتول گالوانیزه گرم ساخته شده و دارای چشمه های شش ضلعی می باشد . ضخامت مفتول و سایز چشمه ها دو فاکتور تاثیر گذار بر قیمت توری گابیون است که برای خرید توری گابیون باید به این نکات توجه کرد.

ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعنوع گالوانیزهقیمت
1توری گابیون چشمه 8×6 مفتول 2.0 8×6 2.0 mm 1.1 kg گرم20,500
واحد فروش: کیلوگرم
2توری گابیون چشمه 8×6 مفتول 2.5 8×6 2.5 mm 2.0 kg گرم19,800
واحد فروش: کیلوگرم
3توری گابیون چشمه 8×6 مفتول 3.0 8×6 3.0 mm 2.5 kg گرم19,800
واحد فروش: کیلوگرم
4توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.8 10×8 1.8 mm 0.7 kg گرم12,700
واحد فروش: متر مربع
5توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.0 10×8 2.0 mm 0.8 kg گرم13,300
واحد فروش: متر مربع
6توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.5 10×8 2.5 mm 1.5 kg گرم19,700
واحد فروش: کیلوگرم
7 توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.010×8 3.0 mm 2.0 kg گرم19,700
واحد فروش: کیلوگرم
.