رابیتس

رابیتس که به اشتباه راویز نیز گفته می شود در انواع مختلف 9 ستون ، 11 ستون و 13 ستون با وزن های سنگین و سبک تولید می شود. قیمت رابیتس بر حسب نوع آن متفاوت است و برای خرید و فروش رابیتس باید به مشخصات فنی آن توجه کرد.
ردیفمحصولوزنچشمهستونطولxعرضقیمت
1رابیتس 380 گرم 380 gr 3955×220 cm 16,000
واحد فروش: برگ
2رابیتس 600 گرم 600 gr 3955×220 cm 23,200
واحد فروش: برگ
3رابیتس 760 گرم 760 gr 31355×220 cm 26,500
واحد فروش: برگ
4رابیتس 800 گرم 800 gr 31355×220 cm 28,000
واحد فروش: برگ
5رابیتس 880 گرم 880 gr 31355×220 cm 29,500
واحد فروش: برگ
6رابیتس 960 گرم 960 gr 31355×220 cm 31,400
واحد فروش: برگ
7رابیتس 1040 گرم 1040 gr 31355×220 cm 33,300
واحد فروش: برگ
8رابیتس 1120 گرم 1120 gr 31355×220 cm 36,700
واحد فروش: برگ
9رابیتس 1250 گرم 1250 gr 31355×220 cm 38,000
واحد فروش: برگ
10رابیتس 1350 گرم 1350 gr 31355×220 cm 39,300
واحد فروش: برگ