توری مش

توری مش ساده و آجدار از انواع توری مش هستند که در حالت رول یا برگ تولید و به فروش می رسد. توری جوشی کاربرد فراوانی در ساختمان سازی دارد و قیمت خرید توری جوشی بنابر سایز میلگرد و چشمه تغییر می کند.

ردیفمحصولسایز میلگردچشمهطولXعرضوزن هر متر مربعقیمت
1توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10 6 mm 10 cm 2×6 m 4.680 kg 15,150
واحد فروش: کیلوگرم
2توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15 6 mm 15 cm 2×6 m 3.120 kg 15,150
واحد فروش: کیلوگرم
3توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20 6 mm 20 cm 2×6 m 2.340 kg 15,150
واحد فروش: کیلوگرم
4توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25 6 mm 25 cm 2×6 m 1.870 kg 15,150
واحد فروش: کیلوگرم
5توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30 6 mm 30 cm 2×6 m 1.560 kg 15,150
واحد فروش: کیلوگرم
6توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10 8 mm 10 cm 2×6 m 8.320 kg 13,700
واحد فروش: کیلوگرم
7توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15 8 mm 15 cm 2×6 m 5.550 kg 13,700
واحد فروش: کیلوگرم
8توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20 8 mm 20 cm 2×6 m 4.160 kg 13,700
واحد فروش: کیلوگرم
9توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25 8 mm 25 cm 2×6 m 3.330 kg 13,700
واحد فروش: کیلوگرم
10توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30 8 mm 30 cm 2×6 m 2.780 kg 13,700
واحد فروش: کیلوگرم
11توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10 8 mm 10 cm 2×6 m 8.320 kg 13,750
واحد فروش: کیلوگرم
12توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15 8 mm 15 cm 2×6 m 5.550 kg 13,750
واحد فروش: کیلوگرم
13توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 8 mm 20 cm 2×6 m 4.160 kg 13,750
واحد فروش: کیلوگرم
14توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25 8 mm 25 cm 2×6 m 3.330 kg 13,750
واحد فروش: کیلوگرم
15توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30 8 mm 30 cm 2×6 m 2.780 kg 13,750
واحد فروش: کیلوگرم
16توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10 10 mm 10 cm 2×6 m 13.000 kg 13,200
واحد فروش: کیلوگرم
17توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15 10 mm 15 cm 2×6 m 8.660 kg 13,200
واحد فروش: کیلوگرم
18توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20 10 mm 20 cm 2×6 m 6.500 kg 13,200
واحد فروش: کیلوگرم
19توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25 10 mm 25 cm 2×6 m 5.200 kg 13,200
واحد فروش: کیلوگرم
20توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30 10 mm 30 cm 2×6 m 4.340 kg 13,200
واحد فروش: کیلوگرم
21توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10 12 mm 10 cm 2×6 m 18.720 kg 13,300
واحد فروش: کیلوگرم
22توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15 12 mm 15 cm 2×6 m 12.480 kg 13,300
واحد فروش: کیلوگرم
23توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20 12 mm 20 cm 2×6 m 9.360 kg 13,300
واحد فروش: کیلوگرم
24توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25 12 mm 25 cm 2×6 m 7.500 kg 13,300
واحد فروش: کیلوگرم
25توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30 12 mm 30 cm 2×6 m 6.240 kg 13,300
واحد فروش: کیلوگرم
26توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10 14 mm 10 cm 2×6 m 25.480 kg 13,350
واحد فروش: کیلوگرم
27توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15 14 mm 15 cm 2×6 m 16.980 kg 13,350
واحد فروش: کیلوگرم
28توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20 14 mm 20 cm 2×6 m 12.740 kg 13,350
واحد فروش: کیلوگرم
29توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25 14 mm 25 cm 2×6 m 10.200 kg 13,350
واحد فروش: کیلوگرم
30توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30 14 mm 30 cm 2×6 m 8.500 kg 13,350
واحد فروش: کیلوگرم